Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

ezer
ezer
8146 1a23 500
Reposted fromzciach zciach viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
ezer
4959 6957 500
Reposted fromlittlefool littlefool viacelukrecja celukrecja
ezer
0158 bd4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastriker striker
ezer
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea

August 26 2016

ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
grafika room, indie, and books
Reposted fromweightless weightless viaplugss plugss
ezer
ezer
ezer
ezer
ezer
4216 b8ae
ezer
3550 48da
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamagolek22 magolek22
ezer
ezer
ezer
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromautarkia autarkia viaplugss plugss
ezer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl